Analizy prawne

Identyfikacja prawna pozwala określić, pod zakres których dyrektyw podpada dana maszyna.  Wskazanie adekwatnych norm jest pomocne przy ocenie zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

Porządek w papierach

 

Dokumentacja stanowi podstawę prawną i informacyjną. Istotne jest, aby została utworzona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi nie tylko dyrektyw, ale również norm. Dokładna analiza wykazuje ewentualne braki i niezgodności, które należy uzupełnić.

 

Co w ofercie?

 

Pomożemy określić wymagania prawne. W wyniku analizy klient zyskuje precyzyjną identyfikację maszyny wraz zakresem obowiązujących ją dyrektyw oraz norm.  Dokument zawiera również uzasadnienie formalne klasyfikacji.

 

Doprecyzowanie aspektów prawnych określających maszynę stanowi fundament dalszej pracy. Ogromna ilość dyrektyw i norm nie ułatwia poczynań, łatwo się zgubić w labiryncie normatywnych określeń.

Dyrektywy i normy

 

Maszyny podlegające Dyrektywie Maszynowej, o ile są zasilane prądem, mogą również podlegać pod:

 

  • dyrektywę niskonapięciową LVD 2014/35/UE
  • dyrektywę o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.

 

Dyrektywa 2006/42/WE obejmuje swym działaniem dyrektywę LVD. Inaczej jest w przypadku dyrektywy EMC. Wprowadza ona trzy definicje produktu, które pod nią podlegają: urządzenie, aparatura oraz instalacja stacjonarna. Każda maszyna elektryczna (podlegająca LVD i MD) będzie zgodna z przynajmniej jedną z definicji EMC. 

 

Istnieją 3 typy norm zharmonizowanych: 

 

  • A – nadrzędna norma dotycząca bezpieczeństwa maszyn (ogólne procedury, terminologia itp.), 
  • B – grupy norm dotyczących szczególnych aspektów bezpieczeństwa (np. wymagania dla środków ochronnych, odległości bezpieczne)
  • C – bezpieczeństwo związane z konkretną maszyną.

 

Norma typu B o numerze PN-EN 60204-1 dotycząca wyposażenia elektrycznego jest zharmonizowana z dyrektywą maszynową. Omawia kwestie związane z LVD oraz EMC.

 

Czym właściwie jest maszyna?

 

To zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie. Wyróżnia się:

 

  • maszynę ukończoną – zgodną w pełni z powyższą definicją,
  • maszynę nieukończoną – która nie posiada konkretnego zastosowania,
  • maszynę zespoloną – połączenie powyższych maszyn (w różnej konfiguracji).
     

Jeżeli status maszyny jest znany należy skompletować dokumentację techniczną zgodnie z wymaganiami (więcej o dokumentacji oraz nadawaniu znaku CE tutaj).
 

Bezpłatna konsultacja
Twojego problemu

 

Skontaktuj się z nami poprzez formularz. Jesteśmy również dostępni pod numerem telefonu +48 58 325 41 44 lub adresem mailowym biuro@tech-system.pl.

Imię i nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Firma *
Wiadomość *
Polityka prywatności *

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych kontaktowych, w celu uzyskania oferty, zgodnie z polityką prywatności.