Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

§1 Postanowienia ogólne


1. Organizatorem szkoleń jest firma TECH-SYSTEM Group Sp. z o.o. Sp. k.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty szkoleniowej, a także odwołania lub zmiany terminu lub programu szkolenia bez podania przyczyn
3. W sytuacji odwołania szkolenia Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie zgłoszone osoby i zwrócenia wpłaconej kwoty bez jakichkolwiek potrąceń.

§2 Warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Organizatora www.tech-system.pl, lub wysłanie maila na adres szkolenia@tech-system.pl.
2. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy i skutkuje obowiązkiem zapłaty.
3. Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga pisemnego poinformowania Organizatora nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Zgłoszenia dokonane po tym terminie będą skutkować obowiązkiem pokrycia 100% kosztów uczestnictwa.
4. Uczestnik, który z róznych przyczyn  nie może wziąć udziału w szkoleniu może być zastąpiony inną osobą z tej samej firmy. Należy zgłosić ten fakt Organizatorowi, podając dane nowego uczestnika nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, utrwalonego podczas szkolenia, w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu.

§3 Koszt uczestnictwa i warunki płatności

1. Aktualne ceny, zakres i program szkoleń są publikowane na stronie internetowej Organizatora.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnictwa Organizator wystawia fakturę pro forma i przesyła ją na wskazany przez Zgłaszającego adres e-mail. Uczestnik zobowiązany jest dokonać opłaty, na wskazany rachunek bankowy w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania faktury proforma, jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
3. Termin uiszczenia opłaty i numer konta, na który trzeba jej dokonać wpłaty podane są na fakturze pro forma.
4. Po zakończonym szkoleniu Organizator wystawia fakturę VAT i przesyła ją za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej na wskazany przez Zgłaszającego adres.


§4 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik wraz z wzięciem udziału w szkoleniu przyjmuje i zgadza się na warunki niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie ich opublikowania i wymagają formy pisemnej.