Przepisy prawne

Przepisy prawne

 • Dyrektywa "narzędziowa" 2009/104/WE:

  W dniu 3 października 2009r. w Dzienniku Urzędowym WE opublikowano Dyrektywę 2009/104/WE dotyczącą minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracowników wyposażenia roboczego przy pracy. Dyrektywa weszła w życie 23 października 2009r i ujednolica wielokrotnie zmienianą dyrektywę 89/655/EWG, w pełni transponowaną już do prawa polskiego Dyrektywa narzędziowa porusza między innymi następujące tematy:

  • Obowiązki pracodawcy
  • Kontrola sprzętu roboczego
  • Szkolenie pracowników
  • Minimalne wymagania
  • Użytkowanie sprzętu roboczego
  • Pisemne instrukcje

 • Dyrektywa "maszynowa" 2006/42/WE:

  Dnia 17 maja 2006 r. w Dzienniku Urzędowym WE opublikowano Dyrektywę 2006/42WE dotyczącą zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa o powszechnym zastosowaniu, uzupełnione pewną ilością bardziej szczegółowych wymagań dla niektórych kategorii maszyn. Dyrektywa weszła w życie 29 grudnia 2009r i została w pełni transponowana do prawa polskiego.

  Dyrektywa maszynowa porusza między innymi następujące tematy:

  1. Wprowadzenie do obrotu, oddanie do użytku i swoboda przepływu
  2. Rola norm zharmonizowanych
  3. Procedury oceny zgodności maszyn
  4. Oznakowanie CE i deklaracja zgodności
  5. Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania i wykonywania maszyn
  6. Kategorie maszyn szczególnie niebezpiecznych
  7. Dokumentacja techniczna maszyny
  8. Orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa

 • Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową:

  W Polsce oraz w całej Europie, normy nie mają statusu obligatoryjnego – istnieje pełna dobrowolność stosowania norm. Producent maszyny ma zapewnić by je go wy rób był bezpieczny, a metoda jaką to osiągnie jest pozostawiona jego wyborowi i odpowiedzialności. Wymagania dyrektywy maszynowej są sformułowane w sposób ogólny i trudny do bezpośredniego wykorzystania przez projektantów (producentów) – nie zawierają konkretnych propozycji rozwiązań technicznych, rozwiązania takie znajdują natomiast w normach technicznych. Dlatego jako pomoc wszelkim producentom wprowadzono zasadę domniemania spełnienia wymagań zasadniczych (dyrektywy maszynowej) poprzez budowanie maszyn zgodnie ze wskazówkami norm zharmonizowanych. Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową warto również stosować przy wdrażaniu w życie wymagań minimalnych zdefiniowanych przez dyrektywę narzędziową.

  • WYKAZ NORM ZHARMONIZOWANYCH Z DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ

   pobierz plik